Head lapsevanemad!

Haridus- ja Teadusministeeriumi 9.08.2010 määruse „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021026?leiaKehti ) § 3 punkt 3 sätestab, et kooli vastuvõtmiseks tuleb esitada väljavõte õpilase tervisekaardist selle olemasolul. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi , millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane /eestkostja.
Seega ei ole vaja koolile tervisetõendit esitada, küll peab aga laps enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures.

Signe Sirel
Direktor

Tervisetõendi väljastamisest