Head I klassi õppima asunud lapse vanemad
Vastavalt Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale toimub sellest õppeaastast  esimesse klassi mineva lapse toetuse taotlemine lapsevanema avalduse alusel. Taotluste esitamine toimub läbi elektroonilise iseteeninduskeskkonna SPOKU.
Väljavõte sotsiaalhoolekandelise abi andmise korrast
§ 17. Esimesse klassi mineva lapse toetus
(1) Toetust makstakse 1. klassi õppima asunud lapse emale või isale tingimusel, et mõlemad lapsevanemad (v.a. üksikvanem) on Kose valla elanikud ning üks vanematest on olnud vähemalt üks aasta enne lapse 1. klassi minekut Kose valla elanik.

(2) Vallavalitsusel on õigus maksta erandkorras toetust isikutele, kes on ostnud Kose valda kinnisvara aasta jooksul enne lapse 1.klassi minekut ja kellel seetõttu puudus võimalus täita määruses kehtestatud nõudeid tingimusel, et mõlemad vanemad on Kose valda sissekirjutatud enne lapse 1.klassi astumist.
(3) Toetuse taotlemiseks esitab lapsevanema vallavalitsusele avalduse, kus on välja toodud lapsevanemate andmed, 1.klassis õppima asunud lapse andmed, kooli andmed, kus laps õpib ning andmed kellele ja millisele arveldusarvele toetus kantakse.
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord