Koolieelse lasteasutuse seaduse § 19 lõike 1 alusel otsustab lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise valla- või linnavalitsus hoolekogu ettepanekul ning § 19 lõike 2 alusel otsustab lasteasutuse lahtioleku aja valla- või linnavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust. 

Lasteaedade hoolekogud viisid rühmades läbi küsitluse, kus lapsevanematelt paluti tagasisidet lasteaiakoha vajaduse kohta juulikuus. Lasteaia lahtioleku vajadus oli asutuste ja rühmade lõikes erinev, kuid enamik vastanuist vajavad kohta pigem juulikuu esimeses pooles. Lasteaia suvise töökorralduse juures peab arvestama ka lasteaia juhtkonna, kui tööandja vajadust tagada eelarveliste ressursside mõistlik kasutus, vajadus tagada oma töötajate suvepuhkused ning TLS § 68 lg 5 tuleneva kohustuse puhata vähemalt 14 järjestikusel päeval. Lasteaedade hinnangul on oluline, et ka lapsed saaksid lasteaiast suvel puhata.

Kose Vallavalitsus korraldus:
1. Lubada kollektiivpuhkusele Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool ajavahemikul 15.07.2024-31.07.2024 
2. Kollektiivpuhkuse perioodi eest lasteaia kohatasu ei arvestata.
3. Lasteaedadel korraldada vanematele teavitustöö lähtudes järgmistest põhimõtetest:
3.1 Perioodil 03.06-30.06.2024 ja 01.08-31.08.2024 on lasteaias käivatest lastest moodustatud koondrühmad.
3.2 Lasteaia töö paremaks planeerimiseks teavitab lapsevanem lasteaeda enne suveperioodi algust, millal laps suvel lasteaias käib.
3.3 Vastavalt töötajate puhkuseavaldustele komplekteeritakse rühmade töötajad, kes vahetuvad graafiku alusel. Sellest tulenevalt ei saa garanteerida, et lapse rühmas on tööl oma rühma töötajad.

Lisaküsimuste tekkides pöörduda lasteaed-kooli direktori või õppejuhi poole.