Üldteave


Valgust võib leida kõikjalt,
peab ainult oskama seda otsida.

Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool asub Harjumaal Kose vallas Kose-Uuemõisa alevikus. Asutus tegutseb 1986. aastal lasteaiaks ehitatud hoones. Lasteaed-koolis töötab 4 klassi ning 5 lasteaiarühma.

Looduskaunis asukoht annab mitmekügseid lisavõimalusi õppe- ja kasvatustegevuste läbiviimiseks. Praktiline looduse tundma õppimine, õppekäikude korraldamine, õuetundide läbiviimine, keskkonnateadliku käitumise kujundamine on ja jäävad ka edaspidiste õppeaastate märksõnadeks.

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli lasteaia õppekava, mis vastab Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli kooli õppekava, mis lähtub põhikooli riiklikust õppekavast. Õppetöö toimub ainepõhiselt. Eripäraks on inglise keele õpetamine alates teisest klassist.
Traditsiooniks on saanud olulisemate rahvakalendripäevade tähistamine ja osalemine erinevates projektides.

Peame oluliseks lasteaia ja kooli koostööd, lapsekeskne õppetöö lasteaias jätkub ka koolis. Väikesed klassikomplektid võimaldavad õpetajal läheneda igale lapsele individuaalselt.

Lastevanemate osalus lasteaia- ja koolielus on üheks koostöö aluseks. Väga paljud üritused korraldame koos lapsevanemate, õdede-vendadega, kus kogu pere on aktiivne kaasategija.