Tugiteenused


Tugiteenuseid pakuvad eripedagoog-logopeed ja kooliõde.

Eripedagoog-logopeed lasteaias on Veronika Raide, majas esmaspäeviti. Eripedagoog-logopeediga saab ühendust veronika.raide@kula.ee
Eripedagoog-logopeed koolis on Kadrin Põldma, majas teisipäevast neljapäevani. Ühendust saab võtta kadrin.poldma@kula.ee
Koolitervishoiu teenust koolis osutab TNP Konsultatsioonid OÜ, kontakt tnp.konsultatsioonid@gmail.com
Koolitervishoiu olulisemad tegevused on tervise edendamine, haiguste ennetamine, tervise jälgimine ja esmaabi osutamine.
Kooliõe peamised tööd on tervisekasvatuse läbiviimine, uute õpilase terviseseisundi ja toimetuleku hindamine, vaktsineerimine, regulaarsete (I, III klass) tervisekontrollide läbiviimine, koolikeskkonna tervisekaitseliste nõuete täitmise jälgimine, esmaabi andmine haigestumise, traumade ja vigastuste korral, õpilaste, lastevanemate ja kooli personali nõustamine tervise küsimustes.
Tervisekontroll
Vastavalt koolitervishoiu tegevusjuhendile viib tervisekontrolli lapsevanema nõusolekul läbi kooliõde 1.ja 3. klassis. 
Hambaarstil hambahaigusi ennetava kontrolli eest vastutavad vanemad. Hambaarsti kontrolli koolis läbi ei viida.
Vaktsineerimised
Vanemaid teavitatakse vajalikest vaktsineerimistest nõusolekulehega, mis tuleb tagastada allkirjastatult (nõusolekuga või keeldumisega).
Koolis teostatavad vaktsineerimised:
7-aastased õpilased – DTaP-IPV (difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliit), kui on koolieelselt tegemata jäänud.
Vajalikud dokumendid
Uute õpilaste kooli tulekul vajalikud dokumendid kooliõele esitamiseks (võib tuua direktorile, konfidentsiaalsuse huvides võib panna ümbrikusse):
Tervisealane info ja nõusolekuleht lapsevanemale (palun välja printida ja ära täita).
Perearstilt: 
1. Arstitõend (esimesse klassi tulevale õpilasel);
2. Info eelnevate vaktsineerimiste kohta.

Loe lisaks:
Koolitervishoiust – https://www.haigekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervishoid-koolis
Lapsevanemlusest – https://tarkvanem.ee/
Vaimsest tervisest – https://peaasi.ee/
Vaktsineerimisest – www.vaktsineeri.ee
Nakkushaigustest – www.terviseamet.ee
Sügelised – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/sugelised
Peatäitõbi – https://www.terviseamet.ee/et/nakkushaigused-a-u/peataitobi