Järelevalve


Haldusjärelevalve
Haldusjärelevalvet, õppeasutuste ja pidajate nõustamist koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus (põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 84).

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium hm@hm.ee

Teenistuslik järelevalve
Munitsipaalõppeasutustes viiakse läbi teenistuslikku järelevalvet, mille kohaselt on teenistuslik järelevalve valitsuse poolt valla või linna ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatav kontroll (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹).
Teenistuslikku järelevalvet korraldab Kose Vallavalitsus: vald@kosevald.ee