Kose Vallavolikogu 30.03.2023 määrus nr 140 Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimääruse muutmine:
Muuta Kose Vallavolikogu 28.04.2016 määruse nr 104 „Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kooli põhimäärus“ § 8 lõiget 2 ja sõnastada see alljärgnevalt:
„(2) Koolina on kool üldhariduskool, mis võimaldab õppe läbiviimist I kooliastmes (1.-3. klass).“
Põhimääruse muutmine

Signe Sirel
Direktor